Projekt Ankarsrum – förstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual - Västervik 2012

EMPIRIKON fick under våren 2012 i uppdrag av Kommunstyrelsens förvaltning i Västerviks kommun att översiktligt utreda förekomsten av misstänkt PAH-förorening inom ett bostadsområde i Ankarsrums samhälle. I uppdraget ingick att ta prover i mark, luft och grundvatten och att utifrån påträffade halter i de olika matriserna genomföra en översiktlig riskbedömning där påträffade halter jämförs med platsspecifika riktvärden som tagits fram med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för detta ändamål (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009). Resultaten visade på en generell förekomst av förhöjda halter av PAH och zink i jorden över större delen av det provtagna området. Luftanalysen visade på förhöjda halter av PAH i inomhus luft i undersökt bostadshus. PAH-föreningen Fenantren förekom över föreslagna riktvärden. Inga av de analyserade vattenproverna innehöll halter av PAH eller metaller över föreslagna riktvärden.

En förstudierapport färdigställdes och EMPIRIKON hjälpte därefter kommunen med att upprätta en ansökan om vidare undersökningar för att geografiskt kunna avgränsa det förorenade området och bedöma vidare undersökningar och eventuella åtgärder.

Ankarsrum

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512