Övriga referensprojekt

osten

Sjön Östen
Sjön Östen är belägen inom Skövde, Mariestads och Töreboda kommuner. Projektet syftade till att återskapa en fågelsjö efter tidigare utförda utdikningar med sänkt vattenstånd som följd. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan berörda län och kommuner, Kammarkollegiet och Skövde fågelklubb.
Vårt uppdrag: Projektkoordinator samt mentor till projektledare 1999 - 2003

 

hjalstavik

 Hjälstavikenprojektet
Byggande av regleringsdamm vid Hjälstavikens utlopp, Enköpings kommun, Uppsala län.
Vårt uppdrag: Upphandling av konsultinsatser och entreprenad, samt medverkan med byggledning m.m. 1995-1996

 

 

draven

Dravenprojektet
Sjön Draven är belägen inom Värnamo och Gislaveds kommuner i Jönköpings län. Projektet innebar att återskapa en fågelsjö efter tidigare utförd utdikning. Arbetena omfattade projektering och byggande av regleringsdamm m.m. I projektet ingick att ombesörja tillstånd och att reglera skador till följd av dämning m.m.
Vårt uppdrag: Projektledning 1992 - 1995

  

 

Projekt Nötefjärden

Nötefjärden är belägen i Oskarshamns kommun. Huvudproblemet i Nötöfjärden är kvicksilverhaltiga fibersediment i vilka kvicksilvret metyleras till metylkvicksilver som är högtoxiskt och anrikas i organismer.

 

Data från Projekt Nötöfjärden ligger till grund för manuset Linking cellulose fiber sediment methyl mercury levels to organic matter decay and major element composition, (Regnell, O.; M. Elert; L.-O. Höglund; A. H. Falk; A. Svensson) som är under utvärdering av tidskriften Ambio  

Vårt uppdrag: Expertstöd inom miljökemi

 

 Tillsyn002

Konsultuppdrag för miljötillsyn

EMPIRIKON har uppdrag att vara en resurs och att förstärka Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun med handläggning av förekommande ärenden kring t.ex. PCB i byggnader, inventering av miljöfarlig verksamhet och besvarat miljörapporter. EMPIRIKON har också fungerat som stöd i frågor kring vindkraft och deponier i kommunens tillsynsarbete.

Vårt uppdrag: Stöd åt miljö- och byggnadskontoret i Västervik 2012-2013

  

 

EBH-planering i Kalmar län
Tids- och kostnadsplanering av samtliga efterbehandlingsprojekt i Kalmar län.
Vårt uppdrag: Samordna en ekonomisk- och tidplan för efterbehandling i länet år 2000

  

 

Turingen

Nykvarns kommun, i vilket kvicksilverkontaminerade sediment i sjön Turingen med förbindelse till Mälaren har åtgärdats genom utläggning av en aluminiumgel.

Vårt uppdrag: Projektstöd till projekledning och expertstöd inom miljökemi 1997-2002

 

 

Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för insamling av kvicksilver
Vi har bl.a. bistått Naturvårdsverkets projektledning med projektstöd, organisationsupplägg och administration.
Vårt uppdrag: Projektstöd under år 1995

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512