PCB- och kvicksilversanering i Örserumsviken,
Västervik 1999-2007

Olägenheter i Örserumsviken uppmärksammandes redan under slutet av 1960-talet då viken var hårt belastad av fiberslam från f.d. Westerviks pappersbruk. I slutet av 1970-talet sanerades den inre delen av viken på stora mängder kvicksilverhaltiga sedi­ment. Efter muddringen studerades effekterna med avseende på kvicksilverhalter i fisk. Eftersom pappersbruket använt PCB-bestruket papper i sin produktion befarades förekomst av PCB i Örserumsvikens bottensediment. Beräkningar visade på att området innehöll ca 1 400 kg PCB och 750 kg kvicksilverföroreningar.

orserum1


I början av 1980-talet inleddes undersökningar av miljöstatus i Örserumviken, med avseende på organiska och oorganiska föroreningar i sedimenten. Markområden invid Örserumsviken undersöktes också. Detta ba­nade vägen till Projekt Örserumsviken – ett saneringsprojekt som inleddes 1999 och som avslutades 2007.

Projektet omfattade muddring av ca 170 000 m3 PCB- och kvicksilverförorenade sediment i viken och strandområden, anläggande av deponi (brunt område) och täckning av utfyllda förorenade områden på land (grått område).

 

 

Huvudman för projektet var Västerviks kommun. En projektgrupp med representanter från kommunen, länsstyrelsen, tekniker, jurist och byggledare bemannades under EMPIRIKON:s projektledning. Förberedelsefasen omfattade fördjupade tekniska utredningar, teknisk design av åtgärder, tillståndsprövning, framtagande av upphandlingsunderlag inför entreprenadupphandling, utvärdering av anbud och underlag för kontrakt med entreprenör.  Entreprenaden genomförandes som en generalentreprenad av Vägverket Produktion under 2002-2004 och arbetet med uppföljande miljökontroll och effektuppföljning utfördes 2006-2007. Projekt Örserumsviken är utnämnt till ett av tre omnämnda projekt som Gott Exempel av Naturvårdsverket när det gäller sanering av förorenade områden. Läs med på Naturvårdsverkets hemsida eller ladda ner bifogade pdf.

orserum2

 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512