Projekt Sanering av Oskarshamns Hamnbassäng, 2003- pågående

Oskarshamns hamn är en av Sveriges största hamnar. Den är utpekad som riksintresse för sjöfarten och enligt regeringens nationella hamnstrategi av strategisk betydelse för landet. Hamnen nyttjas för godstrafik (huvudsakligen skogsråvaror), oljehantering och för linjetrafik med passagerarfärjor.

Sedimenten i Oskarshamns hamn är kraftigt förorenade av verksamhet som pågått runt hamnen sedan mitten av 1800-talet. En betydande del av föroreningarna i sedimenten härrör från Kopparverkets utsläpp. Kopparverket bedrev mellan 1918 och 1969 utvinning av koppar, kobolt och zink samt i viss mån även kemisk industri. SAFT AB som tillverkar nickel/kadmium- och nickel/järn-ackumulatorer samt tidigare även bly- och brunstensbatterier har också bidragit till föroreningarna, liksom även Oskarshamns kommuns avloppsreningsverk.

Föroreningsförhållandena i hamnbassängen har varit föremål för en stor mängd utredningar den senaste femtonårsperioden. Sammanlagt har mer än 1 000 sedimentprover ingått i medelvärdesberäkningar för tungmetaller och knappt 200 för organiska miljögifter. Baserat på utredningarna kan konstateras att bottensedimenten i hamnbassängen är kraftigt förorenade med avseende dels på tungmetaller, som bly, koppar, zink och kadmium, dels på organiska miljögifter som polyklorerade dibensodioxiner och –furaner ("dioxiner"), PCB och tennorganiska föreningar (TBT m.m.). Volymen förorenade sediment uppgår till mellan 700 000 och 800 000 m3 med ett sammanlagt innehåll av ca 1000 ton arsenik, nickel, koppar, zink och bly,drygt 3 ton kadmium, ca 20 kg PCB, ca 100 kg TBT och ca 70 gram dioxiner (WHO-TEQ).

Om inga åtgärder vidtas kommer spridningen av föroreningar till Östersjön att fortsätta under lång tid och medverka till framtida negativa effekter i Östersjön. Både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv är det därför synnerligen angeläget att eliminera de faktiska problem som föroreningarna bidrar till i Östersjön.

Förberedelserna inför projektet har påbörjats och i augusti 2013 startade konstruktion av deponibotten på Storskogen för att kunna ta emot de första 100 000 tonen sediment. Muddringen av första etappen utanför Månskensviken är planerad att påbörjas under hösten 2014.

2003 påbörjades förberedelseskedet med utredningar, 2009 inleddes genomförandeskedet. EMPIRIKON är projektledare för Projekt Sanering av Oskarshamns Hamnbassäng. EMPIRIKON ansvarar även för informationsstrategier och administration av projektets ekonomi.

oskarshamn 2

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512