Skeppsbrofjärden - Västervik, Utökad förstudie 2013

Västerviks centrala vattenområde, Skeppsbrofjärden, har enligt Länsstyrelsen i Kalmar klassats i riskklass 1, mycket stor risk. Spridning befaras ske i näringskedjan och känsligheten bedöms som stor då omfattande fritidsfiske förekommer. PAH förekommer över hittills undersökta delar av fjärden i halter som överstiger värden för biologiska effekter med uppemot 10 ggr. Även DDT-metaboliter, koppar och zink har konstaterats i förhöjda halter över undersökt område. Bly förekommer förhöjt i vissa av punkterna. Skeppsbrofjärden har klassats av vattenförvaltningen att ej ha god status pga. halterna bly i sediment. Detta sammantaget gör att Länsstyrelsen bedömt att objektet skall tillhöra riskklass I enligt MIFO fas 2.


EMPIRIKON har fått i uppdrag av Västerviks kommun att genomföra en utökad förstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Undersökningarna syftar till att beskriva föroreningshalter i sedimenten från Skeppsbrofjärden samt om undersöka eventuellt ansvar hos tidigare eller nuvarande verksamhetsutövare för de förekommande föroreningarna. I den fördjupade förstudien ingår moment som inventering av tidigare verksamhetsutövare genom arkivstudier, kartläggning av nuvarande verksamhetsutövare, provtagning av sediment samt en översiktlig riskbedömning.

 

Skeppsbrofjarden2

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512