KULTURMILJÖ


Tidigare ej kända arkeologiska lämningar kan försena ett projekt med mer än ett år beroende på lämningarnas art, tiden på året och eventuell överklagan vid offentlig upphandling. Exploatören skall dessutom enligt Kulturmiljölagen bekosta utförandet av de arkeologiska undersökningarna, vilket kan innebära en betydande fördyring av projektet.

 

gladhammar


Kulturmiljöutredning

En Kulturmiljöutredning syftar till att bedöma lämpligheten ur kulturmiljösynpunkt av en exploatering, samt att utpeka förhållanden i kulturmiljön som bör beaktas i den kommande planeringen och i en eventuell exploateringssituation. Tjänsten kan vara begränsad till antikvariska studier eller utökas med fältinventering och geofysisk prospektering, beroende på projektets specifika behov. Resultatet av utredningen utgör även grund för Länsstyrelsens bedömning av fortsatta antikvariska åtgärder, vilket kan förkorta handläggningsprocessen betydligt.

 

Arkeologisk prospektering

Med hjälp av markradar eller magnetometer kan man oftast avgöra om det finns arkeologiska lämningar inom ett område utan att sätta spaden i marken. Geofysisk prospektering i arkeologiskt syfte kan därför snabbt avfärda ett lokaliseringsalternativ ur kulturmiljösynpunkt. Identifikation av arkeologiska lämningar tidigt i planeringen kan innebära betydande tidsvinster i såväl planerings- som utförandeskedet.

 

Projektstöd Kulturmiljö

Redan under uppstarten av ett expolateringsprojekt kan det vara fördelaktigt att anlita en arkeolog som projektstöd. På så sätt kan man i tidigt skede identifiera förslag som skulle innebära omfattande arkeologiska undersökningar. Projektstöd Kulturmiljö skulle också vara en länk för projektet till Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet och bistå i tillståndsprocessen, samt vara en resurs i eventuell samordning av arkeologiska undersökningar där synergieffekter kan vinnas.

 

I efterbehandlingsprojekt där det kan föreligga risk för människor hälsa kan projektstödet se till att lagar och förordningar angående arbetsmiljö efterlevs vid den arkeologiska undersökningen, alternativt samordna de arkeologiska undersökningarna med saneringsåtgärderna om så skulle krävas.

Kontakt Kulturmiljö

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 08-514 507 87

Senaste Nytt