ORGANISERING OCH STYRNING

Organisering handlar i grunden om att tydliggöra uppgifter, hantera osäkerheter och leda och fördela arbetsuppgifter till en lämplig arbetsgrupp. Oavsett om arbetet bedrivs i en linjeorganisation eller i projektform är det viktigt att organisationsstruktur och arbetssätt utgår ifrån uppgiften som ska lösas och de uppsatta målen för verksamheten som ska bedrivas. Inom EMPIRIKON har vi utvecklat en strategi som stöder arbetet inom organisationer. Strategin innefattar att vi tillsammans med Er identifierar och beskriver vad som ska utföras och den organisationsform och arbetssätt som bäst ger stöd för arbetet. Är verksamheten/uppgiften rutinartad, dvs. en upprepning av något som gjorts många gånger tidigare, väljs för arbetet en mer traditionell organisationsform. Om verksamheten/uppgiften innehåller inslag av problemlösning där teknik och metoder i operativ skala inte ännu är utvecklade skapar vi en kunskapsorganisation som har de bästa förutsättningarna att lösa uppgiften.

Över tiden ändras krav och arbetsinnehåll, det medför att kraven på organisationen förändras. Organisationen och styrningen måste kontinuerligt anpassas och hantera de störningar och oförutsedda händelser som alltid
inträffar. Inom EMPIRIKON är vi vana vid att under arbetets alla faser anta den ledningsfilosofi som på bästa sätt stöder måluppfyllelsen.

Kontakt Organisering och Styrning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 070-223 55 11

Senaste Nytt