Förberedelse och sanering av Valdemarsviken - Valdemarsvik 2007 - pågående

Undersökningar av sedimenten i Valdermarsviken har visat på höga halter av krom och kvicksilver. Ursprunget till föroreningarna är främst det numera nedlagda garveriet Lundbergs Läder i den inre centrala delen av Valdemarsvik. Miljöprojekt Valdemarsviken omfattar muddring och avvattning av krom- och kvicksilverförorenade bottensediment i Valdemarsviken, uppläggning av avvattnade massor i en landutfyllnad och stabilisering av kajer och strandzoner. Projektet bekostas i huvudsak av Naturvårdsverket genom deras anslag till efterbehandling av förorenade områden. Projektbudgeten omfattar ca 330 Mkr varav Valdemarsviks kommun bidrar med 15 Mkr.

Lundbergs Läder i Valdemarsvik grundades 1873 och var fram till 1960 ett av nordens största garverier. Vid fabriken fanns både ett kromgarveri och en kromläderverkstad. Från fabriken leddes orenat processvatten ut till Fifallaån, som mynnar i Valdemarsviken. Större delen av de utsläppta föroreningarna har sedimenterat i Valdemarsviken, vars sediment därför är kraftigt förorenade av framförallt krom. Föroreningarna har spridits utåt i viken och påträffas idag ända ut till Valdemarsvikens tröskel vid Krogsmåla, ca 9 km utanför Valdemarsvik.

Förberedelseskedet påbörjades 2007. 2012 inleddes åtgärdsskedet med stabilisering av stränder och kajer. Under sommaren 2013 påbörjades muddrings- och avvattningsarbetena. Saneringsentreprenaden beräknas vara avslutad 2015.

EMPIRIKON medverkar i projektets ledning och bistår även kommunen med vissa informationsfrågor.

 

Valdemarsvik

 

 

 

 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512