Casual Business Meeting

Vi leder, samordnar och verkställer projekt!

  

Vi har ett team av erfarna yrkespersoner.  

Hör av för att höra hur vi kan hjälpa dig!

 

Beställarstöd

I funktionen som ditt beställarstöd finns vi med som bollplan i samtliga frågor som berör dig som ska leda ett projekt eller större uppdrag. Med vår erfarenhet av projektprocessen och kommunikation kan vi stötta och hjälpa dig som beställare där du behöver.

Projektledning

Vi tar ansvar för er uppdrags genomförande från initiering till avslut och uppföljning. Vi tillhandahåller expertkunnande inom utvalda områden och fungerar även som rådgivare och beställarstöd i projekt.

Rutiner och arbetsätt, implementering och verkställande, omvärldsanalys och projektorganisation - vi anpassar uppdraget från det mindre till det stora komplexa projektet.  

Organisering och styrning

Oavsett om uppdrag och arbete bedrivs i en linjeorganisation eller i projektform är det viktigt att organisationsstruktur och arbetssätt utgår ifrån uppgiften och uppsatta mål. Vi har utvecklat strategier som stöder arbetet inom organisationer.  Tillsammans identifierar vi vad som ska utföras och vilken organisationsform och arbetssätt som bäst ger stöd för arbetet.

Är verksamheten/uppgiften rutinartad, dvs. en upprepning av något som gjorts många gånger tidigare, väljs för arbetet en mer traditionell organisationsform. När verksamheten/uppgiften innehåller inslag av problemlösning där teknik och metoder i operativ skala inte ännu är utvecklade skapar vi en kunskapsorganisation som har de bästa förutsättningarna att lösa uppgiften.


Över tiden ändras krav och arbetsinnehåll, det medför att kraven på organisationen förändras. Organisationen och styrningen måste kontinuerligt anpassas och hantera de störningar och oförutsedda händelser som alltid
inträffar. Vi vana vid att under arbetets alla faser anta den ledningsfilosofi som på bästa sätt stöder måluppfyllelsen.

Ekonomi

Den löpande bokföringen är viktig för ett företag men tiden och lusten räcker inte alltid till, låt då oss hjälpa till!


Vi erbjuder en bred kompetens inom redovisning och andra ekonomitjänster. 


Vi kan ansvar för hela er redovising eller kan hjälpa er med delar beroende på era behov och önskemål. Redovisningen innefatta allt från löpande bokföring till extern rapportering. Vi kan fungera som hela er ekonomiavdelning genom att sköta allt från registrering av leverantörsfaktura till betalning av den, från fakturering till bevakning av inbetalning, samt moms- och skattedeklarationer, bokslut och löner.


Vi kan även utifrån er önskemål göra valda delar av det ekonomiska arbetet, plocka då ut de delar ni vill sköta själv och låt oss ta hand om resten. Givetvis förutsätter vårt engagemang ett nära samarbete med er och att ni löpande godkänner de ekonomiska transaktioner som ska verkställas.


Vår verksamhet bygger på den kunskap och kompetens vi besitter och givetvis hjälper vi därför gärna till med rådgivning kring olika ekonomiska frågor. Det kan handla om så väl rådgivning vid budgetering som vid uppstart av nytt företag. Vi kan ge råd och förslag på finansiering, färdplan för verksamhetens utveckling samt fungera som bollplank.

Kommunikation

En viktig hörnsten inom strategisk ledning är kommunikation och den demokratiska dialogen, såväl internt i ett projekt som externt mot intressenter i projektets omgivning. Vi erbjuder tjänster inom strategisk kommunikation, informationsplanering, intressentanalyser, mediahantering samt produktion av informationsmaterial som hemsidor, broschyrer utställningsmaterial och nyhetsbrev. Vi hjälper även till med  hantering av sociala medier och att anordna event.

Förorenade områden

Vi erbjuder undersökningar och utredningar inom förorenade områden, utvärdering av resultat, riskbedömning, värdering och åtgärdsförslag. I vårt nätverk har vi certifierade provtagare.


Vi erbjuder också ledning av markundersökningar i form av uppdragsledare mm. 

Miljökemi

Vi kan tillföra spetskompetens till miljöprojekt vad gäller kvicksilvrets och andra tungmetallers miljökemi. Vi har även den kunskap som krävs för att bedöma vilka biogeokemiska och ekologiska faktorer som styr upptaget av miljögifter i akvatiska näringsvävar. När det gäller det senare är det av stor vikt att bestämma hur miljögifterna tas upp i basen av näringsväven och hur de förs vidare till de övre näringsnivåerna. Användning av stabila isotoper är ett utmärkt verktyg för att bestämma energi- och miljögiftsflöden i näringsväven. Tillsammans innebär detta att vi har möjlighet att bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska miljögiftsbelastningen på vattenorganismer. En ytterligare styrka är att vi har ett starkt kontaktnät i universitetsvärlden.

Kulturmiljö

Tidigare ej kända arkeologiska lämningar kan försena ett projekt med mer än ett år beroende på lämningarnas art, tiden på året och eventuell överklagan vid offentlig upphandling. Exploatören skall dessutom enligt Kulturmiljölagen bekosta utförandet av de arkeologiska undersökningarna, vilket kan innebära en betydande fördyring av projektet.


Kulturmiljöutredning

En Kulturmiljöutredning syftar till att bedöma lämpligheten ur kulturmiljösynpunkt av en exploatering, samt att utpeka förhållanden i kulturmiljön som bör beaktas i den kommande planeringen och i en eventuell exploateringssituation. Tjänsten kan vara begränsad till antikvariska studier eller utökas med fältinventering och geofysisk prospektering, beroende på projektets specifika behov. Resultatet av utredningen utgör även grund för Länsstyrelsens bedömning av fortsatta antikvariska åtgärder, vilket kan förkorta handläggningsprocessen betydligt.


Arkeologisk prospektering

Med hjälp av markradar eller magnetometer kan man oftast avgöra om det finns arkeologiska lämningar inom ett område utan att sätta spaden i marken. Geofysisk prospektering i arkeologiskt syfte kan därför snabbt avfärda ett lokaliseringsalternativ ur kulturmiljösynpunkt. Identifikation av arkeologiska lämningar tidigt i planeringen kan innebära betydande tidsvinster i såväl planerings- som utförandeskedet.


Projektstöd Kulturmiljö

Redan under uppstarten av ett expolateringsprojekt kan det vara fördelaktigt att anlita en arkeolog som projektstöd. På så sätt kan man i tidigt skede identifiera förslag som skulle innebära omfattande arkeologiska undersökningar. Projektstöd Kulturmiljö skulle också vara en länk för projektet till Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet och bistå i tillståndsprocessen, samt vara en resurs i eventuell samordning av arkeologiska undersökningar där synergieffekter kan vinnas.


I efterbehandlingsprojekt där det kan föreligga risk för människor hälsa kan projektstödet se till att lagar och förordningar angående arbetsmiljö efterlevs vid den arkeologiska undersökningen, alternativt samordna de arkeologiska undersökningarna med saneringsåtgärderna om så skulle krävas.