Våra uppdrag

Vi är stolta att vi har varit med och påverkat utformningen av projektstrukturen för efterbehandlingsprojekt. Under åren har vi genomfört både stora och mindre projekt och uppdrag. 


Vi är stolta över att vi fortfarande är aktiva och delaktiga i detta intressanta arbetsfält.  Både när det gäller svårare, omfattande och komplexa frågor samt enklare frågeställningar.

Ska%CC%88rmavbild%202021-04-17%20kl.%201

Verkstaden 18 i Oskarshamn


Vi leder arbetet med att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar. Bidragsansökan för genomförande av sanering skickades in till Naturvårdsverket i april i år.


Verkstaden 18 innehåller mycket stora mängder föroreningar från främst Kopparverkets verksamhet. Uppskattningsvis finns 400 g dioxiner, 50 ton arsenik, 350 ton koppar, 250 ton bly. Marken på Verkstaden 18 utgör en av Sveriges största dioxinförekomster kring Östersjön.

De undersökningar som nu har genomförts visar att dioxinmängden är betydligt större än vad som tidigare bedömts. Det är därför än mer angeläget att åtgärda problemet.

Miljökontroll 2017 (5) - Sjömätning P

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Oskarshamns hamn är en av Sveriges största hamnar som nu har sanerats. 


Oskarshamns hamnbassäng visade sig vara en betydande punktkälla för spridning av föroreningar till Östersjön. Den industriella verksamheten runt hamnen hade lämnat sina spår i sedimenten. Saneringens syfte var att minska spridningen avsevärt.

Vi anlitades för uppdraget som projektledare 2003 och projektet har stundtals utgjorts av en producerade organisation med mer en 100 aktiva personer.


Vi oerhört tacksamma över att vi har fått vara en del av detta spännande projekt. Under åren har vi ansvarat för projektledningen och arbetat med projektets kommunikation. Vi har också varit operativa arbetsledare till kommunens personal som ansvarande för miljökontrollen av saneringsentreprenaden.


Projektets entreprenadarbeten avslutades vid årsskiftet 2020 och nu pågår efterkontrollen av

för att utvärdera att satta åtgärdsmål uppfylls. Du kommer kunna läsa mer om projektets erfarenheter i den erfarenhetsrapport som tas fram i projektet. Den kommer att bli tillgänglig inom en kort framtid.  

Du kan också läsa mer om projektet här.

eka_bild.png

EKA - området i Bengtsfors

Vi är utsågs till projektledare EKA-Projektet i Bengtsfors 2002. 


Under 2020 avslutades den 10-åriga efterkontrollen och under 2021 kommer projektet att slutrapporteras. 


Projektet har inkluderat både marksanering, installation av skyddsåtgärder och viss muddring i sjön Bengtsbrohöljen.


Området var förorenade med bland annat kvicksilver och dioxin till följd av utsläpp från en kloralkalifabrik som hade sin verksamhet centralt i Bengtsfors mellan 1890 och 1920. Projektet var vid sitt genomförande ett av de mest komplexa saneringsprojekten i Sverige. Totalt sanerades 15 ton kvicksilver och stora mängder dioxin. 

Se gärna filmen från det vackra miljörummet som nu finns där EKA-fabriken i Bengtsfors en gång låg.

Mer om projektet

NRM logga.tif

Nätverket Renare Mark

Vi verkar aktivt för att utveckla arbetet inom förorenade områden. Exempelvis har vi under mer än 10 år haft olika uppdrag i Nätverket Renare Mark. 2012 blev Ulrika koordinator och hon valdes senare som ordförande. Sedan 2021 har Therese uppdraget som koordinator. Koordinatorn  ansvarar för att verkställa nätverkets aktiviteter tillsammans med utsedda arrangörsgrupper, informera via nyhetsbrev och sociala medier mm.

Läs mer om Nätverket Renare Mark här

orserum2.png

Sanering av Öresrumsviken

Vi anlitades som projektledare för Projekt Örserumsviken 1999. Projektet omfattade muddring av ca 170 000 kubikmeter PCB- och kvicksilverförorenade sediment i viken och strandområden, anläggande av deponi och täckning av utfyllda förorenade områden på land.


Olägenheter i Örserumsviken uppmärksammandes redan under slutet av 1960-talet då viken var hårt belastad av fiberslam från f.d. Westerviks pappersbruk. Eftersom pappersbruket använt PCB-bestruket papper i sin produktion befarades förekomst av PCB i Örserumsvikens bottensediment. Beräkningar visade på att området innehöll ca 1 400 kg PCB och 750 kg kvicksilverföroreningar. 


I början av 1980-talet inleddes undersökningar i Örserumviken. Detta ba­nade vägen till Projekt Örserumsviken – ett saneringsprojekt som inleddes 1999 och som avslutades 2007.

Projekt Örserumsviken är utnämnt till ett av tre omnämnda projekt som Gott Exempel av Naturvårdsverket när det gäller sanering av förorenade områden.

Läs mer här

Ska%CC%88rmavbild%202021-04-17%20kl_edited.jpg

Koordinering av SGF:s kurser

Vi har sedan 2016 haft som uppdrag att koordinera, administrera och vara värd för delar av SGFs kursverksamhet. Om du har deltagit på till exempel certifieringskurserna för miljöprovtagare, fältkursen eller hydrogeologi har du förmodligen varit i kontakt med nån av oss.

DSC00593.JPG

Sala

Ulrika har sedan hösten 2020 uppdrag som kommunikatör för projektet Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Sala kommun är huvudman. Är du nyfiken på att läsa mer om projektet hittar du information här.

Gladhammar.png

Gladhammars gruvor

Gladhammars gruvfält i Västerviks kommun har utnyttjats för brytning av järn, koppar och kobolt i olika perioder från
1500-talet fram till 1800-talets slut. Gruvverksamheten har genererat stora mängder avfall i form av varp, slagg och anrikningssand som tidigare lämnats kvar på marken kring gruvorna. Miljöstörningarna från verksamheten bedömdes så
omfattande att Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket beviljade Västerviks kommun åtgärdsmedel 2008 för en sanering av källområdet vid Gladhammars gruva och en före detta Hytta vid Torsfallsån.

Projektet som drevs av Västerviks kommun som huvudman omfattade fördjupade tekniska utredningar, teknisk design av åtgärder, tillståndsprövning, framtagande av upphandlingsunderlag, upphandling av entreprenadresurser samt genomförande av en åtgärdsentreprenad. I anslutning till entreprenaden utfördes nödvändiga kontroller beträffande det tekniska genomförandet och effekter på miljön. Entreprenaden genomfördes under 2011 och arbete med erfarenhetsåterföring slutfördes 2012.

EMPIRIKON:s projektledningsuppdrag omfattade bland annat organisering och bemanning, framtagande av upphandlingsunderlag och anbudsutvärdering, arbete med projektstyrning och rapportering (ekonomirutiner,
kalkylfrågor, tidsplanering) samt arbete med framtagande av underlag till tillståndsansökan. EMPIRIKON var även delaktig i både miljökontroll och byggkontroll under entreprenadskedet. Genom projektet omhändertogs ca 336 ton
kopparhaltigt gruvavfall genom utläggning av avfallet under vatten i Tjursbosjön samt 12 ton arsenikhaltigt gruvavfall genom externt omhändertagande.

Läs mer här

Glaskross vid Alsterbro glasbruk.jpg

Glasbruksföreningen

EMPIRIKON har lett arbetet med studier av ett antal glasbruk i Småland. Med hjälp av platsspecifika undersökningar har branschens problematik klargjorts med avseende på mark-, grundvatten, ytvatten- och sedimentföroreningar. Erfarenheterna från undersökningarna avses kunna läggas till grund för vidare utredningar av övriga identifierade objekt.

Gruvinventering.jpeg

Gruvinventering

Västerviks kommun genomförde med statliga bidrag 2010 en förstudie och en inventering av äldre gruvverksamhet i Kalmar län. Syftet var att utvärdera riskerna med äldre gruvavfall i kommunen och vid övriga gruvor i Kalmar län. Förstudien skulle utgöra ett underlag för länsstyrelsen i Kalmar län inför beslut om vilka objekt som skulle prioriteras för vidare undersökningar och eventuella åtgärder. EMPIRIKON hade i uppdrag att vara kommunens projektstöd i avslutningsskedet av förstudien och arbetade med projektstyrning, dokumentation, ekonomiredovisningar och rapportskrivning.

Hornborgasjön.jpg

Hornborgasjön

Kjell Hansson som grundade EMPIRIKON AB var ansvarig projektledare för den lyckade restaureringen av Hornborgasjön belägen i Västergötlands län mellan 1989 - 1992. Restaureringen av fågelsjön är en intressant milstolpe för erfarenheten av miljöprojekt i Sverige och belyser att projektledningens kompetens måste kunna hantera andra aspekter än enbart miljöfrågor. En viktig faktor som avgjorde att restaureringen blev framgångsrik är att projektledningen fokuserade på rätt arbeten. I projektet var det tillståndsfrågor och förhandlingar med berörda markägare m.fl. och en större anläggningsentreprenad som var de viktigaste frågorna att hantera. EMPIRIKON har utvecklat idéerna vidare och följer dagligen denna tradition genom att fokusera på projektens viktigaste framgångsfaktorer.
Foto av Wigulf

H%C3%B6gsby_2_edited.jpg

Projekt Högsby-Ruda

Mellan 2001 - 2008 sanerades två industritomter i Ruda, Högsby kommun, där stora föroreningar av kadmium och arsenik hittats. I projektet har vi svarat för projektledningen från de fördjupade miljöutredningarna i huvudstudiefasen där bl.a. miljötillståndet utreds och åtgärder fastställs till slutförd åtgärd med sanering av ett nedlagt glasbruk och före detta tryckimpregneringsverksamhet. En viktig aspekt i projekten är att ledningen kan följa projektet i de olika faserna; från projektledning av kvalificerade utredningar, projektledning och direktiv till projektörer och projektledning av projekt i entreprenadfaser. De olika skedena i projektet ställer olika krav som ledningen måste hantera för att projektet ska få drivkraft och bli framgångsrikt. Som projektledare för Projekt Högsby-Ruda har vi säkerställt kontinuitet mellan faserna och förberett beslut, rutiner och anpassat projektorganisationen så att den stödjer projektets arbete i respektive fas. Bemanning av projektet och anpassning av de olika typerna av upphandlingarna för kvalificerade konsulttjänster, laboratorieanalyser och den komplexa entreprenaden måste följa de olika projektfaserna.

j%25C3%25A4rnsj%25C3%25B6n_edited_edited.jpg

Järnsjön

Vi ansvarade för projektledningen för efterbehandling av PCB-föroreningar i Järnsjön. Muddring, avvattning och deponering på land av PCB-kontaminerade bottensediment. Projektet omfattade tillstånd för arbeten enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, upphandling och genomförande av entreprenader. En omfattande miljökontroll styrde och kontrollerade arbetena.
Projektet var det stora första statligt finansierade efterbehandlingsprojektet i Sverige. Naturvårdsverkets kvalitetsmanual baseras inledningsvis på erfarenheterna från Järnsjöprojektet.

geotuber1.tif

Svartsjöarna

Vi ansvarade för projektledningen för det omfattande och komplexa sjömuddrings- och deponeringsprojektet av Svartsjöarna i Hultsfreds kommun. Sedimenten i Övre och Nedre Svartsjön var förorenade med kvicksilver från tidigare utsläpp från Pauliströms bruk. Förhållandena i sjöarna tillsammans med de förhöjda kvicksilverhalterna gjorde att det mycket giftiga ämnet metylkvicksilver bildades.  

Vi har organiserat projektet med utgångspunkt i arbetssätt där ett  miljöprojekt omfattar för det mesta relativt komplexa entreprenader där miljökompetens ställs mot andra projektkrav och entreprenadregelverk. Vi har även svarat för att integrera projektet i kommunens ledningsorganisation och i de administrativa systemen.

provtagning_edited.jpg

Tasman Metals AB

Vi har på uppdrag av prospekteringsbolaget Tasman Metals AB genomfört referensundersökningar i ett antal sjöar och vattendrag ett område i Västerviks kommun.
Undersökningarna har omfattat vatten- och sedimentprovtagning, fält- och laboratorieanalyser samt sammanställning och rapportering av resultat. Sedimentprovtagningen har utförts från is med hjälp av Kajakprovtagare.

Skeppsbrofjarden2.png

 Skeppsbrofjärden

Västerviks centrala vattenområde, Skeppsbrofjärden, har enligt Länsstyrelsen i Kalmar klassats i riskklass 1, mycket stor risk. Spridning befaras ske i näringskedjan och känsligheten bedöms som stor då omfattande fritidsfiske förekommer. PAH förekommer över hittills undersökta delar av fjärden i halter som överstiger värden för biologiska effekter med uppemot 10 ggr. Även DDT-metaboliter, koppar och zink har konstaterats i förhöjda halter över undersökt område. Bly förekommer förhöjt i vissa av punkterna. Skeppsbrofjärden har klassats av vattenförvaltningen att ej ha god status pga. halterna bly i sediment. Detta sammantaget gör att Länsstyrelsen bedömt att objektet skall tillhöra riskklass I enligt MIFO fas 2.


EMPIRIKON har fått i uppdrag av Västerviks kommun att genomföra en utökad förstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Undersökningarna syftar till att beskriva föroreningshalter i sedimenten från Skeppsbrofjärden samt om undersöka eventuellt ansvar hos tidigare eller nuvarande verksamhetsutövare för de förekommande föroreningarna. I den fördjupade förstudien ingår moment som inventering av tidigare verksamhetsutövare genom arkivstudier, kartläggning av nuvarande verksamhetsutövare, provtagning av sediment samt en översiktlig riskbedömning.

Valdemarsvik_edited_edited.png

Valdemarsviken

Undersökningar av sedimenten i Valdermarsviken har visat på höga halter av krom och kvicksilver. Ursprunget till föroreningarna är främst det numera nedlagda garveriet Lundbergs Läder i den inre centrala delen av Valdemarsvik. Miljöprojekt Valdemarsviken omfattar muddring och avvattning av krom- och kvicksilverförorenade bottensediment i Valdemarsviken, uppläggning av avvattnade massor i en landutfyllnad och stabilisering av kajer och strandzoner. Projektet bekostas i huvudsak av Naturvårdsverket genom deras anslag till efterbehandling av förorenade områden. Projektbudgeten omfattar ca 330 Mkr varav Valdemarsviks kommun bidrar med 15 Mkr.

Lundbergs Läder i Valdemarsvik grundades 1873 och var fram till 1960 ett av nordens största garverier. Vid fabriken fanns både ett kromgarveri och en kromläderverkstad. Från fabriken leddes orenat processvatten ut till Fifallaån, som mynnar i Valdemarsviken. Större delen av de utsläppta föroreningarna har sedimenterat i Valdemarsviken, vars sediment därför är kraftigt förorenade av framförallt krom. Föroreningarna har spridits utåt i viken och påträffas idag ända ut till Valdemarsvikens tröskel vid Krogsmåla, ca 9 km utanför Valdemarsvik.

Förberedelseskedet påbörjades 2007. 2012 inleddes åtgärdsskedet med stabilisering av stränder och kajer. Under sommaren 2013 påbörjades muddrings- och avvattningsarbetena. Saneringsentreprenaden beräknas vara avslutad 2015.

EMPIRIKON medverkar i projektets ledning och bistår även kommunen med vissa informationsfrågor.

Läs mer här

Viskan.png

Viskan

Vattendraget Viskan i Västra Götalands län har förorenats med utsläpp från framför allt textilindustrier i området. Förorenade sediment finns nu i tre utvidgningar av Viskan strax söder om Borås - Djupasjön, Guttasjön samt Rydboholmsdammarna.


Vi har svarat för projektledning av huvudstudien och arbetet med att fördjupa de inledda utredningsarbetena inför en eventuell sanering av sjöarna.

vastervikpappersbr1_edited_edited.png

Pappersbruk Västervik

Vi har på uppdrag av en privat aktör undersökt förekomst av eventuella markföroreningar inför ett fastighetsköp av det gamla papperbruket i Västervik. I uppdraget ingick markprovtagning med borrbandvagn, markprovtagning och fältanalys (PID) med instrument för flyktiga organiska föroreninger samt förekommande kontakter med anlitat laboratorium. En rapport med förenklad  riskbedömning, åtgärdsförslag kostnadsuppskattning lämnades till beställaren.

hands-1838658_1920.jpg

Fler projekt

Konsultnätverket 

Uppdrag: anmälan av avhjälpandeåtgärd, miljökontroll, slutrapportering mm.

I vårt konsultnätverk har vi under 2020 utfört miljötekniska undersökningar och miljökontroll under sanering. Bla PBC sanering och sanering av Glasskolan, Nybro kommun. 

Sjön Östen
Vårt uppdrag: Projektkoordinator samt mentor till projektledare 1999 - 2003.

Sjön Östen är belägen inom Skövde, Mariestads och Töreboda kommuner. Projektet syftade till att återskapa en fågelsjö efter tidigare utförda utdikningar med sänkt vattenstånd som följd. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan berörda län och kommuner, Kammarkollegiet och Skövde fågelklubb.


Hjälstavikenprojektet
Vårt uppdrag: Upphandling av konsultinsatser och entreprenad, samt medverkan med byggledning m.m. 1995-1996.

Byggande av regleringsdamm vid Hjälstavikens utlopp, Enköpings kommun, Uppsala län.

Dravenprojektet
Vårt uppdrag:  Projektledning 1992 - 1995.

Sjön Draven är belägen inom Värnamo och Gislaveds kommuner i Jönköpings län. Projektet innebar att återskapa en fågelsjö efter tidigare utförd utdikning. Arbetena omfattade projektering och byggande av regleringsdamm m.m. I projektet ingick att ombesörja tillstånd och att reglera skador till följd av dämning m.m.

Projekt Nötefjärden

Vårt uppdrag: Expertstöd inom miljökemi

Nötefjärden är belägen i Oskarshamns kommun. Huvudproblemet i Nötöfjärden är kvicksilverhaltiga fibersediment i vilka kvicksilvret metyleras till metylkvicksilver som är högtoxiskt och anrikas i organismer.

Konsultuppdrag för miljötillsyn

Vårt uppdrag: Stöd åt miljö- och byggnadskontoret i Västervik 2012-2013.

Vi har uppdrag att vara en resurs och att förstärka Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun med handläggning av förekommande ärenden kring t.ex. PCB i byggnader, inventering av miljöfarlig verksamhet och besvarat miljörapporter. Vi har också fungerat som stöd i frågor kring vindkraft och deponier i kommunens tillsynsarbete

EBH-planering i Kalmar län
Vårt uppdrag: Samordna en ekonomisk- och tidplan för efterbehandling i länet år 2000

Tids- och kostnadsplanering av samtliga efterbehandlingsprojekt i Kalmar län.


Turingen

Vårt uppdrag: Projektstöd till projekledning och expertstöd inom miljökemi 1997-2002

Nykvarns kommun, i vilket kvicksilverkontaminerade sediment i sjön Turingen med förbindelse till Mälaren har åtgärdats genom utläggning av en aluminiumgel.


Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för insamling av kvicksilver

Vårt uppdrag: Projektstöd under år 1995

Vi har bl.a. bistått Naturvårdsverkets projektledning med projektstöd, organisationsupplägg och administration.