top of page
Skärmavbild 2022-12-11 kl. 09.55.03.png

VÅRA UPPDRAG

Vi är stolta att vi har varit med och påverkat utformningen av projektstrukturen för efterbehandlingsprojekt. Under åren har vi genomfört både stora och mindre projekt och uppdrag. 

Vi är stolta över att vi fortfarande är aktiva och delaktiga i detta intressanta arbetsfält. Både när det gäller svårare, omfattande och komplexa frågor samt enklare frågeställningar.

Våra uppdrag: Projekt
Ska%CC%88rmavbild%202021-04-17%20kl.%201

VERKSTADEN 18 I OSKARSHAMN

Just nu pågår saneringsarbeten på Kopparverktstomten Verktstaden 18 i Oskarshamn.

 Undersökningar har visat att Verkstaden 18 innehåller mycket stora mängder föroreningar från främst Kopparverkets verksamhet. Uppskattningsvis finns 400 g dioxiner, 50 ton arsenik, 350 ton koppar, 250 ton bly. Marken på Verkstaden 18 utgör en av Sveriges största dioxinförekomster kring Östersjön.

Miljökontroll 2017 (5) - Sjömätning P

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

Oskarshamns hamn är en av Sveriges största hamnar som nu har sanerats. 

Vi oerhört tacksamma över att vi har fått vara en del av detta spännande projekt. Under projektet har vi ansvarat för projektledningen och arbetat med projektets kommunikation. Vi har också varit operativa arbetsledare till kommunens personal som ansvarande för miljökontrollen av saneringsentreprenaden.

Oskarshamns hamnbassäng visade sig vara en betydande punktkälla för spridning av föroreningar till Östersjön. Den industriella verksamheten runt hamnen hade lämnat sina spår i sedimenten. Saneringens syfte var att minska spridningen avsevärt.

Vi anlitades för uppdraget som projektledare 2003 och projektet har stundtals utgjorts av en producerade organisation med mer en 100 aktiva personer.

Projektets entreprenadarbeten avslutades vid årsskiftet 2020 och nu pågår efterkontrollen av

för att utvärdera att satta åtgärdsmål uppfylls. Du kan läsa mer om projektet här.

RM_cmyk.jpg

NÄTVERKET RENARE MARK

Vi verkar aktivt för att utveckla arbetet inom förorenade områden. Exempelvis har vi under mer än 10 år haft olika uppdrag i Nätverket Renare Mark. 


2012 blev Ulrika koordinator och hon valdes senare som ordförande. Sedan 2021 har Therese uppdraget som koordinator. Koordinatorn  ansvarar för att verkställa nätverkets aktiviteter tillsammans med utsedda arrangörsgrupper, informera via nyhetsbrev och sociala medier mm.

Läs mer om Nätverket Renare Mark här

Ska%CC%88rmavbild%202021-04-17%20kl_edited.jpg

SGF:S KURSER

Vi har sedan 2016 haft som uppdrag att koordinera, administrera och vara värd för delar av SGFs kursverksamhet.


Om du har deltagit på till exempel certifieringskurserna för miljöprovtagare, fältkursen eller hydrogeologi har du förmodligen varit i kontakt med nån av oss.

DSC00593.JPG

SALA

Ulrika har sedan hösten 2020 uppdrag som kommunikatör för projektet Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Sala kommun är huvudman. Är du nyfiken på att läsa mer om projektet hittar du information här.

control-gfe65d997f_1920.png

SLUTTÄCKNING KEJSARKULLENS DEPONI

I arbetet med att sluttäcka depoin Kejsarkullen, Hultsfreds kommun, har vi kontrollantuppdraget. Uppdraget inleddes 2022 och är ett mycket roligt och givande uppdrag.

eka_bild.png

EKA - OMRÅDET I BENGTSFORS

Vi är utsågs till projektledare EKA-Projektet i Bengtsfors 2002. Projektet var vid sitt genomförande ett av de mest komplexa saneringsprojekten i Sverige. Under 2020 avslutades den 10-åriga efterkontrollen och avrapporterades rapporterades 2021.


Projektet har inkluderat både marksanering, installation av skyddsåtgärder och viss muddring i sjön Bengtsbrohöljen.


Området var förorenade med bland annat kvicksilver och dioxin till följd av utsläpp från en kloralkalifabrik som hade sin verksamhet centralt i Bengtsfors mellan 1890 och 1920. Totalt sanerades 15 ton kvicksilver och stora mängder dioxin.


Se gärna filmen från det vackra miljörummet som nu finns där EKA-fabriken i Bengtsfors en gång låg. Mer om projektet

H%C3%B6gsby_2_edited.jpg

PROJEKT HÖGSBY-RUDA

I projektet har vi svarat för projektledningen från de fördjupade miljöutredningarna i huvudstudiefasen där bl.a. miljötillståndet utreds och åtgärder fastställs till slutförd åtgärd med sanering av ett nedlagt glasbruk och före detta tryckimpregneringsverksamhet.

 Mellan 2001 - 2008 sanerades två industritomter i Ruda, Högsby kommun, där stora föroreningar av kadmium och arsenik hittats.

Gladhammar.png

GLADHAMMARS GRUVOR

Här hade vi projektledningsuppdraget och vi var även delaktig i miljökontroll och byggkontroll under entreprenadskedet.

Under projektet omhändertogs ca 336 ton kopparhaltigt gruvavfall genom utläggning av avfallet under vatten i Tjursbosjön samt 12 ton arsenikhaltigt gruvavfall genom externt omhändertagande. Entreprenaden genomfördes under 2011 och arbete med erfarenhetsåterföring slutfördes 2012. Läs mer här

geotuber1.tif

SVARTSJÖARNA

Vi ansvarade för projektledningen för det omfattande och komplexa sjömuddrings- och deponeringsprojektet av Svartsjöarna i Hultsfreds kommun.


Sedimenten i Övre och Nedre Svartsjön var förorenade med kvicksilver från tidigare utsläpp från Pauliströms bruk. Förhållandena i sjöarna tillsammans med de förhöjda kvicksilverhalterna gjorde att det mycket giftiga ämnet metylkvicksilver bildades.  

Viskan.png

VISKAN

Vi har svarat för projektledning av huvudstudien och arbetet med att fördjupa de inledda utredningsarbetena inför en eventuell sanering.

Vattendraget Viskan i Västra Götalands län har förorenats med utsläpp från framför allt textilindustrier i området. Förorenade sediment har påträffats i utvidgningar av Viskan strax söder om Borås; Djupasjön, Guttasjön samt Rydboholmsdammarna.


Glaskross vid Alsterbro glasbruk.jpg

GLASBRUKSFÖRENINGEN

Vi har lett arbetet med studier av ett antal glasbruk i Småland.


Med hjälp av platsspecifika undersökningar har branschens problematik klargjorts med avseende på mark-, grundvatten, ytvatten- och sedimentföroreningar. Erfarenheterna från undersökningarna avses kunna läggas till grund för vidare utredningar av övriga identifierade objekt.

orserum2.png

SANERING AV ÖRESRUMSVIKEN

Vi anlitades som projektledare för Projekt Örserumsviken 1999.


Projektet omfattade muddring av ca 170 000 kubikmeter PCB- och kvicksilverförorenade sediment i viken och strandområden, anläggande av deponi och täckning av utfyllda förorenade områden på land. Läs mer här

Gruvinventering.jpeg

GRUVINVENTERING

Här hade vi i uppdrag som kommunens projektstöd i avslutningsskedet av förstudien och arbetade med projektstyrning, dokumentation, ekonomiredovisningar och rapportskrivning.

Västerviks kommun genomförde med statliga bidrag 2010 en förstudie och en inventering av äldre gruvverksamhet i Kalmar län. Syftet var att utvärdera riskerna med äldre gruvavfall i kommunen och vid övriga gruvor i Kalmar län. Förstudien skulle utgöra ett underlag för länsstyrelsen i Kalmar län inför beslut om vilka objekt som skulle prioriteras för vidare undersökningar och eventuella åtgärder.

provtagning_edited.jpg

PROJEKT TASMAN METALS

Vi har genomfört referensundersökningar i ett antal sjöar och vattendrag ett område i Västerviks kommun inom ramen för Projekt Tasman Metals.

Undersökningarna har omfattat vatten- och sedimentprovtagning, fält- och laboratorieanalyser samt sammanställning och rapportering av resultat. Sedimentprovtagningen har utförts från is med hjälp av Kajakprovtagare.

Skeppsbrofjarden2.png

 SKEPPSBROFJÄRDEN

Vi har haft i uppdrag av Västerviks kommun att genomföra en utökad förstudie.


Undersökningarna syftar till att beskriva föroreningshalter i sedimenten från Skeppsbrofjärden samt om undersöka eventuellt ansvar hos tidigare eller nuvarande verksamhetsutövare för de förekommande föroreningarna. I den fördjupade förstudien ingår moment som inventering av tidigare verksamhetsutövare genom arkivstudier, kartläggning av nuvarande verksamhetsutövare, provtagning av sediment samt en översiktlig riskbedömning.

Valdemarsvik_edited_edited.png

VALDEMARSVIKEN

Vi medverkade i projektets ledning och bistor även kommunen med vissa informationsfrågor.

Miljöprojekt Valdemarsviken omfattade muddring och avvattning av krom- och kvicksilverförorenade bottensediment i Valdemarsviken, uppläggning av avvattnade massor i en landutfyllnad och stabilisering av kajer och strandzoner.

Sedimenten i Valdermarsviken hade höga halter av krom och kvicksilver. Ursprunget till föroreningarna är främst det numera nedlagda garveriet Lundbergs Läder i den inre centrala delen av Valdemarsvik. Läs mer här

j%25C3%25A4rnsj%25C3%25B6n_edited_edited.jpg

JÄRNSJÖN

Vi ansvarade för projektledningen för efterbehandling av PCB-föroreningar i Järnsjön. Naturvårdsverkets kvalitetsmanual baserades inledningsvis på erfarenheterna från Järnsjöprojektet.

Hornborgasjön.jpg

HORNBORGASJÖN

Kjell Hansson som grundade företaget var ansvarig projektledare för den lyckade restaureringen av Hornborgasjön belägen i Västergötlands län mellan 1989 - 1992.


Restaureringen av fågelsjön är en intressant milstolpe för erfarenheten av miljöprojekt i Sverige och belyser att projektledningens kompetens måste kunna hantera andra aspekter än enbart miljöfrågor. En viktig faktor som avgjorde att restaureringen blev framgångsrik är att projektledningen fokuserade på rätt arbeten. I projektet var det tillståndsfrågor och förhandlingar med berörda markägare m.fl. och en större anläggningsentreprenad som var de viktigaste frågorna att hantera. EMPIRIKON har utvecklat idéerna vidare och följer dagligen denna tradition genom att fokusera på projektens viktigaste framgångsfaktorer.

Foto av Wigulf

hands-1838658_1920.jpg

FLER PROJEKT

Konsultnätverket 

Uppdrag: anmälan av avhjälpandeåtgärd, miljökontroll, slutrapportering mm.

I vårt konsultnätverk har vi under 2020 utfört miljötekniska undersökningar och miljökontroll under sanering. Bla PBC sanering och sanering av Glasskolan, Nybro kommun. Just nu har vi kontrollantuppdraget i samband med sluttäckningen av Kejsarkullens avfallsanläggning i Hultsfred. 

Gamla Papperbruket Västervik 

Undersökning av eventuella markföroreningar inför ett fastighetsköp av det gamla papperbruket i Västervik.

Sjön Östen
Vårt uppdrag: Projektkoordinator samt mentor till projektledare 1999 - 2003.

Sjön Östen är belägen inom Skövde, Mariestads och Töreboda kommuner. Projektet syftade till att återskapa en fågelsjö efter tidigare utförda utdikningar med sänkt vattenstånd som följd. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan berörda län och kommuner, Kammarkollegiet och Skövde fågelklubb.


Hjälstavikenprojektet
Vårt uppdrag: Upphandling av konsultinsatser och entreprenad, samt medverkan med byggledning m.m. 1995-1996.

Byggande av regleringsdamm vid Hjälstavikens utlopp, Enköpings kommun, Uppsala län.

Dravenprojektet
Vårt uppdrag:  Projektledning 1992 - 1995.

Sjön Draven är belägen inom Värnamo och Gislaveds kommuner i Jönköpings län. Projektet innebar att återskapa en fågelsjö efter tidigare utförd utdikning. Arbetena omfattade projektering och byggande av regleringsdamm m.m. I projektet ingick att ombesörja tillstånd och att reglera skador till följd av dämning m.m.

Projekt Nötefjärden

Vårt uppdrag: Expertstöd inom miljökemi

Nötefjärden är belägen i Oskarshamns kommun. Huvudproblemet i Nötöfjärden är kvicksilverhaltiga fibersediment i vilka kvicksilvret metyleras till metylkvicksilver som är högtoxiskt och anrikas i organismer.

Konsultuppdrag för miljötillsyn

Vårt uppdrag: Stöd åt miljö- och byggnadskontoret i Västervik 2012-2013.

Vi har uppdrag att vara en resurs och att förstärka Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun med handläggning av förekommande ärenden kring t.ex. PCB i byggnader, inventering av miljöfarlig verksamhet och besvarat miljörapporter. Vi har också fungerat som stöd i frågor kring vindkraft och deponier i kommunens tillsynsarbete

EBH-planering i Kalmar län
Vårt uppdrag: Samordna en ekonomisk- och tidplan för efterbehandling i länet år 2000

Tids- och kostnadsplanering av samtliga efterbehandlingsprojekt i Kalmar län.


Turingen

Vårt uppdrag: Projektstöd till projekledning och expertstöd inom miljökemi 1997-2002

Nykvarns kommun, i vilket kvicksilverkontaminerade sediment i sjön Turingen med förbindelse till Mälaren har åtgärdats genom utläggning av en aluminiumgel.


Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för insamling av kvicksilver

Vårt uppdrag: Projektstöd under år 1995

Vi har bl.a. bistått Naturvårdsverkets projektledning med projektstöd, organisationsupplägg och administration.

bottom of page